ចូលគុកព្រោះ “អួត” រូបភាពសប្បាយឆ្នាំថ្មីជាមួយអាហារធ្វើពីសាច់សត្វជិតផុតពូជ – CEN