ជប៉ុនគ្រោងសាងសង់អាគារឈើខ្ពស់បំផុតក្នុងពិភពលោក កំពស់ ៧០ជាន់ – CEN