សម្លឹង​ឃើញ​ត្រី​ចម្លែក តែ​ពេល​ចូល​កៀក​ទើប​ស្រែក​…​ពុទ្ធោ​អើយ​! – CEN