អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃ ថាក់ស៊ីន បានអំពាវនាវឱ្យគណបក្សភឿថៃ រួបរួមគ្នា – CEN