ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព្រះពុទ្ធសាសនារីកចម្រើន អាចឆ្លុះបញ្ចាំងថា ពុទ្ធបរិស័ទមានជីវភាពប្រសើរឡើង – CEN