កូរ៉េខាងជើង ព្រមានអាមេរិចកុំឲ្យបន្តធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាជាមួយ កូរ៉េខាងត្បូង – CEN