ក្របីអ្នកស្រុកកោះរ៉ុងសន្លឹម វ័ធស្រ្តីជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ រងរបួសធ្ងន់ – CEN