ករណីញុះញង់ចាប់ដីសម្បទានសង្គមកិច្ចរដ្ឋ ការ៉េ ២ (២.២២២ហិចតា) នៅ៣ស្រុក ឃុំខ្លួនពលរដ្ឋ៣នាក់ – CEN