ញាក់សាច់! បុរសម្នាក់ធ្វើឲ្យមិត្តស្រីអៀនឡើងមុខក្រហម ខណៈជូនកាដូក្នុងថ្ងៃ V-Day «ចេក១ស្និត» ថ្លោសៗគ្រមឹបៗយ៉ាងនេះ (មានវីដេអូ) – CEN