រកឃើញពងអណ្តើកហ្លួងចំនួន០១សំបុក នៅប្រព័ន្ធព្រែកស្រែអំបិល – CEN