ជនជាតិកូរ៉េខាងជើងចំនួន 150 នាក់ នៅកាណាដាប្រឈមនឹង “ទោសប្រហារជីវិត” – CEN