សិង្ហបុរី “តិអៀរ” រាប់រយលានដុល្លារឲ្យពលរដ្ឋខ្លួន ព្រោះថវិការកើនឡើងខ្លាំង – CEN