កូរ៉េខាងជើងនិយាយថា ខ្លួនត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បី “ការចរចានិងសង្គ្រាម” ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក – CEN