លោក Duterte ៖ ប្រសិនចង់ចិនសាកល្បងប្រែក្លាយហ្វីលីពីនឲ្យទៅជាខេត្តមួយរបស់ខ្លួនមើល – CEN