ក្រោយពី​ក្លាយជា​ប្រជា​នា​ធិបតី​អាមេរិក​ជិត​១​ឆ្នាំ Trump ថយចុះ​៦០០​លាន​ដុល្លារ​ – CEN