ឃាត់ខ្លួន​ជនជាតិ​វៀតណាម​៦​នាក់ ដឹកជញ្ជូន​ឈើមូល​ចំនួន 100 កំណាត់ ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​EN investment – CEN