អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារ ៖ ជនជាប់ឃុំទាំងអស់មាន ២៨.៤១៤នាក់ ដែលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាសុខភាព – CEN