ប័ណ្ណព្រំដែន ធ្វើដោយរដ្ឋបាលខេត្តបានលទ្ធផលវិជ្ជមាន, ឯនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍បោះពុម្ពធ្វើសំបុត្រឆ្លងដែនម្តង – CEN