ចាប់ស្រ្តីម្នាក់ជួញដូរថ្នាំញៀន៩២កញ្ចប់នៅប្លុកផ្លូវរថភ្លើង – CEN