បាក់គំនរសំរាម សម្លាប់មនុស្សជិត ២០នាក់ នៅប្រទេសម៉ូហ្សាំប៊ិក – CEN