អ្នកសារព័ត៌មានអាជីពទទួលការបណ្តុះបណ្តាលបង្កើនសមត្ថភាព ស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ – CEN