អាមេរិក ស្នើឲ្យកម្ពុជា បន្តរុករកអដ្ឋិធាតុទាហានខ្លួនឡើងវិញ – CEN