អាហារូបករណ៍​អាស៊ាន​របស់ CIMB នាំមក​នូវ​ឱកាស​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ល្បីៗ ជុំវិញ​ពិភពលោក ដល់​និស្សិត​កម្ពុជា​ – CEN