ជំរុញមន្ត្រីនគរបាលនៅតាមមូលដ្ឋាន ត្រូវសហការគ្នាអោយបានល្អជាមួយ និងកំលាំងប្រជាការពារភូមិ – CEN