រដ្ឋមន្រ្តីកសិកម្ម ៖ ការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម ខណៈដែលកម្លាំងពលកម្មកសិកម្មបាន និងកំពុងមានការធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ – CEN