កងទ័ពរុស្ស៊ី ហាមទាហានមិនឱ្យប្រើទូរស័ព្ទទំនើប – CEN