ជប៉ុន សង្ស័យថា នាវាកូរ៉េខាងជើងបានជួញដូរប្រេងជាមួយនាវាដឹកទំនិញចិន – CEN