មូលដ្ឋាននុយក្លេអ៊ែសម្ងាត់បំផុតរបស់អាមេរិកនៅប៉ូលខាងជើង កំពុងលេចរូបរាងចេញបណ្តើរៗ – CEN