រដ្ឋាភិបាលថៃ បន្លឺសំឡេងទាក់ទងនឹងរឿងលោកថាក់ស៊ីន និងបងប្អូនរបស់គាត់ – CEN