ឃាតករ អ្នករត់តាក់ស៊ី បាវិត២នាក់ រំលោភសម្លាប់ភ្ញៀវ២ករណី នឹងត្រូវជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ – CEN