អ្នកធ្វើបាតុកម្ម យករូបសម្តេចតេជោមកដុត សម្តេចតាមវ៉ៃដល់ផ្ទះ – CEN