រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាល ៖ ការផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព ដោយឥតបង់ថ្លៃជូនបុគ្គលិក និងអ្នកដោះមីន – CEN