អគ្គិសនីកម្ពុជា ផ្អាកចរន្តអគ្គិសនី នៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងក្រុងភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល ដើម្បីជួសជុលនិងដំឡើងបរិក្ខារ – CEN