ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងក្លាយជាហានិភ័យកំពុងប្រឈម និងជាបញ្ហាអាទិភាពនៃការព្រួយបារម្ភ នៅសតវត្សរ៍ទី២១ – CEN