ចិន ៖ តោខាំផ្តាច់ចុងកន្ទុយរបស់ខ្លួន ដែលត្រូវបង្កកជាប់ថ្លុកទឹក – CEN