ម្យ៉ាងដែរ​! កសិករ​ឥណ្ឌា​ម្នាក់​ដាក់តាំង «​រូប​តារា​សិច​» កណ្តាល​ភ្លឺស្រែ ដោយ​ជឿជាក់ថា​អាចជួយ​បង្កើន​ទិន្នផល​ដំណាំ​របស់ខ្លួន​ – CEN