ចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ករណីរំលោភ ដោយបង្គាប់ឲ្យភាគីខាងជនរងគ្រោះបៀមលិង្គ – CEN