ជនល្មើសប្លន់សម្លាប់យកម៉ូតូជាងបីឆ្នាំមុន ត្រូវបានកម្លាំងអាវុធហត្ថ ស្រាវជ្រាវបង្ក្រាប បានពីរនាក់ ឯម្នាក់ទៀតកំពុងជាប់គុក គឺមិនពាក់ព័ន្ធ – CEN