ចាប់បុរសម្នាក់ ដែលឆបោកអ្នករកស៊ីភ្នាក់ងារវេរលុយ – CEN