ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន ចង់បញ្ជូនពលទាហានទៅហ្វឹកហ្វឺននៅប្រទេសចិន – CEN