ចាប់ខ្លួនបុគ្គលិក ក្រុមហ៊ុនអ័រគីដេម្នាក់ ពីបទរំលោភទំនុកចិត្តលួចកេងយកលុយជាង៥ម៉ឺនដុល្លារ – CEN