ក្រុមគ្រូពេទ្យឯកទេសបង្ហាញពីបច្ចេកវិទ្យា អង់ដូស្កុបពីខ្ពស់បំផុត – CEN