ស្ថានភាពជំងឺគ្រុនចាញ់នៅឆ្នាំនេះ នឹងអាចមានការកើនឡើង ហើយអាចប្រឈមនឹងការរាតត្បាត – CEN