អីយ៉ាស់ ណាខុន ចាប់ផ្តើមបើកហាងអាហារគ្រឿងសមុទ្រដំបូង កំពុងតែគៀងគរអ្នកគាំទ្រឲ្យជួយភ្លក់ផង ! – CEN