រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បើកកិច្ចប្រជុំស្រាវជ្រាវទិន្នន័យចំនួនកោះ និងប្រជុំកោះ – CEN