ក្រសួងព័ត៌មានច្រានចោលរបាយការណ៍មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ លើសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជា – CEN