ជប៉ុនផ្តល់ថវិកាជាង១លានដុល្លារ សម្រាប់ការបោសសំអាតមីន និង កែលំអសុខភាព មាតា និងទារក – CEN