មន្ទីរសម្រាកព្យាបាលកេតុបុត្រា លួចបើកព្យាបាលអ្នកជំងឺខុសច្បាប់ ទោះបីក្រសួងសុខាភិបាលបានបិទក៏ដោយ! – CEN