៤ថ្ងៃ ប្រឹងសង្គ្រោះដំរីជាប់គាំងក្នុងភក់ល្បាប់ស្មានពុំដល់ថា ចុងក្រោយពួកគេត្រូវជ្រើសយកជម្រើសបែបនេះឡើយ – CEN