រដ្ឋការត្រាំ ផ្តើមដំណើរការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ – CEN